AVÍS LEGAL

L'Associació Esportiva Cultural Centre d'Activitats Subaquàtiques Costa Brava (d'ara endavant ACAS COSTA BRAVA)  amb CIF G-1712734   Numero Registre d’entitats esportives Generalitat Catalunya 2607  posa a disposició en el seu lloc web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. 

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de ACAS COSTA BRAVA per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web de ACAS COSTA BRAVA  en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introduïx les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació. 

L'accés al lloc web de ACAS COSTA BRAVA  implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'oferixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals 

PRIMERA.- El lloc web d' ACAS COSTA BRAVA ha estat realitzat d'una banda, amb la finalitat de posar a la disposició dels membres i de tercers informació sobre les seves activitats i per l'altre, posar a la disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb ACAS COSTA BRAVA. 

SEGONA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS 
2.1.- La utilització del lloc web d' ACAS COSTA BRAVA no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, a menys que aquest USUARI desitgi utilitzar  la base de dades d' ACAS COSTA BRAVA on caldrà registrar-se facilitant les seves dades, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament l' ACAS COSTA BRAVA prohibeix els següents: 
2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de l' ACAS COSTA BRAVA o a tercers. 
2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing) 
2.2.- L' ACAS COSTA BRAVA podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena. 

TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per: 
3.1.- ACAS COSTA BRAVA utilitzant fonts internes i externes de tal manera que únicament es fan responsables pels continguts elaborats de forma interna. 
3.2.- ACAS COSTA BRAVA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. 

QUARTA.- RESPONSABILITAT.- 
4.1 ACAS COSTA BRAVA en cap cas serà responsable de: 
4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius 
4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web. 
4.2.- ACAS COSTA BRAVA es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, ACAS COSTA BRAVA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita. 

CINQUENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- ACAS COSTA BRAVA informa que el lloc web, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de l'ACAS COSTA BRAVA.  ACAS COSTA BRAVA utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències. 

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Girona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


SETENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ACAS COSTA BRAVA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'ACAS COSTA BRAVA.